Ekosistema.lt
NamaiParašykite mums laišką
Naujienos

Pranešimas apie atliekamo Poveikio aplinkai vertinimo Klaipėdos rajone pradžią

PRANEŠIMAS APIE UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS
PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS (MAISTO ATLIEKŲ APDOROJIMO INFRASTRUKTŪROS SUKŪRIMAS) KLAIPĖDOS REGIONINIO SĄVARTYNO ŽEMĖS SKLYPE, ADRESU KETVERGIŲ G. 2, DUMPIŲ K., KLAIPĖDOS R. SAV., POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) organizatorius:
UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, Liepų g. 15, Klaipėda, LT-92138 Klaipėdos m. sav., el. paštas: kratc@kratc.lt, tel.: (8 46) 30 01 06.

2. Poveikio aplinkai vertinimo (toliau - PAV) dokumentų rengėjas:
UAB „Ekosistema“, Taikos pr. 119, Klaipėda, LT-94231 Klaipėdos m. sav., el. paštas: info@ekosistema.lt, tel.: (8 46) 43 04 63.

3. PŪV pavadinimas:
Maisto atliekų apdorojimo - paruošimo tolimesniam perdirbimui infrastruktūros sukūrimas.

4. PŪV pobūdis:
Vadovaujantis Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi, patvirtintu Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007-10-31 įsakymu Nr. DĮ-226 (Žin., 2007, Nr. 119-4877), pareiškiama ūkinė veikla priskiriama 38.2 grupei „Atliekų tvarkymas ir šalinimas“, 38.21 klasei „Nepavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas“.

Klaipėdos regione numatoma surinkti ir apdoroti 6673 t/m. maisto atliekų. Veiklos vykdymui numatoma įrengti naują ~1300 m2 priestatą, kuriame vienu metu bus saugoma iki 510 t nepavojingų atliekų. PŪV metu maisto atliekos bus surenkamos dviem srautais: I. maisto atliekų maišai kartu su mišrių komunalinių atliekų maišais; II. tik maisto atliekų maišai. Į objektą atvežtų maisto atliekų apdorojimo etapai: atliekų pirminis rūšiavimas (I srautas); atliekų atskyrimo įrenginyje suskirstymas į maišus su maisto atliekomis ir mišriomis komunalinėmis atliekomis (I sr.); maisto atliekų rūšiavimas rūšiavimo linijoje (našumas ≥5 t/ val.) (I ir II sr.); laikinas saugojimas (I ir II sr.); apdorojimas paruošimo perdirbimui įrenginyje - depakeryje (našumas ≥3,5 t/ val.) (I ir II sr.). Maisto atliekų masė bus išskirstyta į dvi frakcijas - maisto atliekų biomasę ir degiąsias atliekas.

5. PŪV PAV atlikimo teisinis pagrindas:
PAV atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos PŪV PAV įstatymo Nr. I-1495 (TAR, 2017, Nr. 11562; aktuali redakcija) 3 straipsnio 1 dalimi ir Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) 2021-06-29 atrankos išvada Nr.(30.1)-A4E-7828 dėl UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ PŪV - maisto atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas, Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r. - PAV, kad PAV privalomas.

6. Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas:
Atlikus vykdomos atliekų tvarkymo veiklos analizę, bus išnagrinėta galimybė PŪV infrastruktūrą pajungti prie esamos. Bus įvertintas naujų poveikio aplinkai mažinančių priemonių įdiegimo poreikis ir galimybės. Taip pat bus lyginamas objekte vykdomos veiklos poveikis su poveikiu PŪV metu.

7. PŪV vietos (alternatyvių vietų) ypatumai:
Objekto teritorijoje šiuo metu vykdoma nepavojingų atliekų tvarkymo ir šalinimo veikla, todėl vietos pasirinkimo alternatyvos nenagrinėjamos. Artimiausia PŪV vietai gyvenamoji aplinka yra 0,39 km atstumu (Priestočio g. 21, Spengių k., Klaipėdos r. sav.); artimiausias nekilnojamojo kultūros paveldo objektas yra 1,49 km atstumu (Toleikių kapinynas; 6181); artimiausia saugoma teritorija yra Kalvių karjeras, kuri nutolusi 1,22 km.

8. PAV subjektai, kurie nagrinėja PAV dokumentus:
- Klaipėdos miesto savivaldybės administracija;
- Klaipėdos rajono savivaldybės administracija;
- Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos;
- Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos;
- Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.

Sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai priima atsakingoji institucija - Agentūra.

9. Galimas Agentūros sprendimas dėl PŪV:
9.1. jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši PŪV gali būti vykdoma;
9.2 jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir veikla negali būti vykdoma.

10. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas:
Suinteresuotoji visuomenė turi teisę pateikti pasiūlymus PŪV organizatoriui (užsakovui) arba PAV dokumentų rengėjui ir Agentūrai per 10 darbo dienų nuo dienos, kai gautą pranešimą apie PAV pradžią paskelbia Agentūra. Suinteresuota visuomenė pasiūlymus gali teikti raštu, el. paštu, kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis.


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai