Ekosistema.lt
NamaiParašykite mums laišką
Naujienos

Pranešimas apie PŪV PAV pradžią Kelmės rajono savivaldybėje

PRANEŠIMAS APIE UAB „OAKWILL“ IR UAB „REVELITA“ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS (ESAMO VĖJO ELEKTRINIŲ PARKO IŠPLĖTIMAS/OPTIMIZAVIMAS) KELMĖS R., VAIGUVOS SEN. TERITORIJOJE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

 

1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius:   
UAB „Oakwill“, Telšių g. 4C, Rainių k., LT-88401 Telšių r., el. p.: petrikas@inikti.com ,
tel.: (8 687) 07234. UAB „Revelita“, Telšių g. 2P, Rainių k., LT-88401 Telšių r., el. p.: info@inikti.com , tel.: (8 687) 21720.

2. Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas:              
UAB „Ekosistema“, Taikos pr. 119, LT-94231 Klaipėda, el. p.: info@ekosistema.lt , tel.: (8 46) 430 463.

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta:
Viršesniam viešajam interesui priskiriamos ir svarbia viešajam saugumui laikoma planuojama ūkinė veikla – esamo vėjo elektrinių (toliau – VE) parko išplėtimas/optimizavimas - Kelmės r. sav., Vaiguvos sen. Gedužių, Liupšių, Norkių, Stirbišių, Užgirių, Vaiguvos k.

4. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis:                  
Planuojama prie esamo 5 VE parko pastatyti ir prijungti (parko išplėtimas):

- 3 vnt. VE, kurių kiekvienos galia iki 2,3 MW, aukštis su pakelta mente iki 150 m, arba

- 1 vnt. VE, kurios galia iki 8-10 MW, aukštis su pakelta mente iki 270 m,

arba optimizuoti parką ir vietoj esamų 5 vnt. VE pastatyti 2 vnt. VE, kurių kiekvienos galia iki
8 MW, VE aukštis su pakelta mente iki 270 m.

5. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas:    
PŪV patenka į Lietuvos Respublikos PŪV PAV įstatymo 1 priedo 3.10.2 punktą: sausumoje, kai planuojama statyti 7 ar daugiau VE ir atstumas nuo planuojamų statyti VE iki pastatytų, statomų ar planuojamų statyti yra 5 km ar mažesnis (matuojant tarp stiebų centrų) arba kai šie skaičiai ir atstumo dydžiai pasiekiami, įskaitant jau pastatytas, statomas ar planuojamas statyti VE, todėl privaloma atlikti PAV.

6.  Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas:                  
Bus nagrinėjamos sprendinių techninės ir technologinės bei poveikį mažinančių priemonių sprendinių alternatyvos. Vietos alternatyva nagrinėjama nebus, kadangi tai yra esamo parko išplėtimas/optimizavimas.

7. Planuojamos ūkinės veiklos vietos ypatumai:     
Apytiksles VE parko centro koordinatės (LKS‘94) – 6176508, 422424. Planuojamos VE nuo artimiausių gyvenviečių nutolusios maždaug už 1,2-2,5 km atstumu, nuo pavienių sodybviečių - mažesniu atstumu. Artimiausios šešios eksploatuojamos VE išsidėsčiusios 0,45-3 km atstumu, o artimiausios suplanuotos VE išsidėsčiusio už 5 km ir toliau. PŪV vietos nepatenka ir nesiriboja su kultūros paveldo vertybių teritorijomis (artimiausia (unik.kodas:2453) – už 0,7 km); nepatenka į saugomas ir Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijas bei jų apsaugos zonas. Mažiausias atstumas nuo PŪV vietų iki Pakėvio miško (Natura 2000 (BAST)) – apie 2,4 km; mažiausias atstumas iki PAST (Biržulio-Stervo pelkių kompleksas) – 19 km. Atstumas iki Kurtuvėnų regioninio parko teritorijos – apie 9,2 km, iki Varnių regioninio parko – 14 km. Vietos nepatenka į Lietuvos Respublikos Nacionaliniame kraštovaizdžio tvarkymo plane išskirtus ypač saugomo šalies vizualinio estetinio potencialo arealus. Mažiausias atstumas iki užsienio valstybės sienos – apie 70 km.

8. PAV subjektai, kurie nagrinės PAV dokumentus:                   
Kelmės rajono savivaldybės administracija; Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių priešgaisrinė gelbėjimo valdyba; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių skyrius; Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai:   
Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA), A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92653, el. paštas: aaa@gamta.lt.

9. Galimas Agentūros sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos:               
9.1. jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma;               
9.2 jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir veikla negali būti vykdoma.

10. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas:            
Suinteresuota visuomenė turi teisę teikti pasiūlymus PŪV organizatoriui ar PAV dokumentų rengėjui ir AAA (atsakingajai institucijai) aukščiau nurodytais kontaktais per 10 darbo dienų nuo dienos, kai gautą pranešimą apie PAV pradžią savo svetainėje paskelbia AAA (atsakinga institucija), terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo.


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai