Ekosistema.lt
NamaiParašykite mums laišką
Naujienos

Pranešimas apie PŪV PAV pradžią Vilniaus rajono savivaldybėje

 

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) organizatorius:
UAB „Vilniaus karjerai“, Žarijų g. 6A, Vilnius, LT-02300 Vilniaus m. sav., https://vilniauskarjerai.lt/, tel.: +370 664 88458, el.p.: projektai@vilniauskarjerai.lt.

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau - PAV) dokumentų rengėjas:
UAB „Ekosistema“, Taikos pr. 119, Klaipėda, LT-94231 Klaipėdos m. sav., http://www.ekosistema.lt/, tel.: (8 46) 430 463, el. p.: info@ekosistema.lt.

PŪV pavadinimas ir vieta:
Vilniaus rajono Papiškių II smėlio ir žvyro telkinio išplėtimas į naujus šio telkinio detaliai išžvalgytus plotus. PŪV bus vykdoma Vilniaus apskrityje, Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Papiškių kaimo teritorijoje, žemės sklypų (kad. Nr. 4167/0500:21, 4167/0500:30, 4167/0500:44, 4167/0500:45, 4167/0500:68, 4167/0500:93, 4167/0500:94, 4167/0500:203, 4167/0500:228, 4167/0500:239, 4167/0500:380, 4167/0500:448, 4167/0500:454, 4167/0500:464) teritorijoje bei dviejuose valstybinės žemės plotuose.

Papiškių II smėlio ir žvyro telkinio žemėlapius, kuriuose nurodyta PŪV vieta ir atstumai iki gyvenamųjų vietovių, nekilnojamųjų kultūros vertybių, saugomų teritorijų ir kaimyninių valstybių, galima atsisiųsti spustelėjus ant nuorodos po šiuo skebimu.

PŪV pobūdis:
Vadovaujantis Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi, planuojama veikla priskiriama B sekcijai (kasyba ir karjerų eksploatavimas) ir 08.12 klasei (smėlio ir žvyro karjerų eksploatavimas). PŪV teritorija bendrai apima apie 27,68 ha plotą, susidedantį iš 4 atskirų blokų (I – 7,13 ha, II – 11,99 ha, III – 0,39 ha, IV – 8,17 ha), besiribojančių su PŪV organizatoriaus eksploatuojamu to paties Papiškių II smėlio ir žvyro telkinio kasybos sklypo kontūru. Planuojama, kad vidutinės metinės išteklių gavybos apimtys karjere ir toliau sudarys apie 150 tūkst. m3. Smėlis ir žvyras toliau bus kasamas ta pačia kasybos technika, pakraunamas į sunkvežimius ir transportuojamas 1,1-2,5 km atstumu į gamybinę bazę veikiančiame Papiškių karjere, kur yra įrengta moderni žaliavos perdirbimo linija. Kaip iki šiol šiame telkinyje, taip ir toliau naudingųjų išteklių gavyba telkinio naujuose plotuose susidės iš šių etapų: 1) telkinio naudingojo sluoksnio atidengimas; 2) smėlio ir žvyro išteklių iškasimas; 3) išteklių transportavimas iki veikiančios gamybinės bazės; 4) iškastų telkinio plotų rekultivacija. PŪV teritorijoje dirbs tik mobilūs taršos šaltiniai.

PAV atlikimo teisinis pagrindas:
PŪV atitinka Lietuvos Respublikos PŪV PAV įstatymo 1 priedo 2.6 ir 11 punktus, nes veikla to paties ūkio subjekto bus išplečiama į naujus plotus, kurių bendras plotas didesnis nei 25 ha. Atsižvelgiant į tai, privaloma atlikti PAV.

Numatomos nagrinėti alternatyvos:
Atliekant PAV bus pateikta išsami informacija apie vietos, techninių ir technologinių sprendinių, poveikį aplinkai mažinančių priemonių bei „nulinę“ alternatyvas.

PŪV vietos (alternatyvių vietų) ypatumai:
Apytikslio centro (bendrai visų 4 telkinio blokų) koordinatės LKS-94 koordinačių sistemoje: X=6040834, Y=576383. PŪV teritorija randasi retai urbanizuotoje, kaimiškoje vietovėje. PŪV teritorijos II bloko ribose yra sena, apleista sodybvietė, priklausanti PŪV organizatoriui, kuri bus naikinama. PŪV atžvilgiu, artimiausia gyvenamoji aplinka (esama sodybvietė) nuo telkinio naujo ploto II bloko teritorijos nutolusi 52 metrų atstumu šiaurės vakarų kryptimi, kitos artimiausios gyvenamosios teritorijos nutolusios 70 – 305 metrų atstumu vakarų, pietvakarių kryptimis. 32 metrų ir didesniu atstumu šiaurės vakarų bei vakarų kryptimis nuo telkinio numatomų eksploatuoti naujų plotų yra nutolęs kolektyvinių sodų „Vokė“ masyvas. PŪV teritorija nepatenka ir nesiriboja su kultūros paveldo vertybių teritorijomis, artimiausia nekilnojamosios kultūros vertybė PŪV teritorijos atžvilgiu yra 1,11 km atstumu į vakarus nutolusi Papiškių senovės gyvenvietė III (un. obj. kodas 17221). Telkinio nauji plotai nepatenka į saugomas teritorijas. Artimiausia saugoma teritorija yra Baltosios vokės biosferos poligonas, nutolęs 650 m į pietvakarius, kurio ribos sutampa su Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijomis: Papio ežeras (buveinių apsaugai svarbi teritorija - BAST) ir Baltosios vokės šlapžemės (paukščių apsaugai svarbi teritorija - PAST). Mažiausias atstumas iki kaimyninės valstybės sienos – 25 km iki Baltarusijos.

PAV subjektai, kurie dalyvauja PAV procese, pagal kompetenciją teikia išvadas ir įstatymų nustatyta tvarka – visuomenei informaciją apie galimą PŪV poveikį aplinkai:
Vilniaus rajono savivaldybės administracija (Rinktinės g. 50, Vilnius, tel. (8-5) 275 1990, el. p. vrsa@vrsa.lt); Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Vilniaus departamentas (Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. (8 5) 264 9678, el. p. vilnius@nvsc.lt); Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Vilniaus priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (Švitrigailos g. 18, Vilnius, tel. (8 707) 56 866, el. p. vilnius.pgv@vpgt.lt); Kultūros paveldo departamento prie KM Vilniaus teritorinis skyrius (Šnipiškių g. 3, Vilnius, tel. +370 527 54221, el. p. vilnius@kpd.lt).

PAV atlieka ir sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai priima:
Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92 653, el. paštas aaa@gamta.lt).

Visuomenė teikia pasiūlymus dėl pradėto PAV (įskaitant galimybę užduoti klausimus ir gauti informaciją) Agentūrai ir turi teisę teikti pasiūlymus PAV dokumentų rengėjui arba PŪV organizatoriui per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie PAV pradžią paskelbimo Agentūros interneto svetainėje dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos jį paskelbus.

Atlikus PAV, Agentūra priima sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai. Jeigu Agentūra priima sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus ir nedarys reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai, ši PŪV gali būti vykdoma. Šiuo atveju po PAV procedūrų telkiniui bus rengiamas žemės gelmių išteklių naudojimo planas, kuriame bus suprojektuota išteklių gavyba, karjero rekultivavimas ir kiti telkinio įsisavinimo sprendiniai. Jeigu Agentūra priima sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai, kad PŪV neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų ir darys reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir tokia veikla negali būti vykdoma.


images_mod/naujienos/zemelapiai.pdf

Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai