Ekosistema.lt
NamaiParašykite mums laišką
Naujienos

Priimtas sprendimas dėl AB "GRIGEO Klaipėda" nuotekų valymo baro vykdomos ūkinės veiklos galimybių pagal PVSV ataskaitą

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamentas 2018-04-06 priėmė sprendimą Nr. (3-11 14.3.4 E)BSV-9003 dėl AB "GRIGEO Klaipėda" nuotekų valymo baro vykdomos ūkinės veiklos (pramoninių nuotekų valymas) žemės sklype (kad. Nr. 5544/0007:51 Lėbartų k.v.), esančiame adresu Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., galimybių.

AB "GRIGEO Klaipėda" 2016 m. atliko poveikio aplinkai vertinimo procedūras popieriaus ir/ar kartono gamybos išplėtimui iki 140.000 t/metus. Atsižvelgiant į tai, kad planuojama ūkinė veikla susijusi su gamybinių nuotekų valymu (metinio valomų nuotekų kiekio didėjimas), poveikio aplinkai vertinimo atrankos dokumentuose įvertinti ir galimo poveikio aplinkai veiksnių pasikeitimai įmonės nuotekų valymo bare. Įgyvendinus planuojamos ūkinės veiklos sprendinius, planuojamas metinis valomų gamybinių nuotekų kiekis padidės iki 1,38 mljn. m3/metus, tačiau technologinių pakeitimų nuotekų valymo bare nenumatoma, nes planuojamas valyti nuotekų kiekis (3787 m3/parą) neviršys nuotekų valyklos projektinio našumo (6000 m3/parą). Įgyvendinus planuojamą ūkinę veiklą ir padidinus metines popieriaus ir/ar kartono gamybos apimtis iki 140.000 tonų, Dumpių nuotekų valykloje technologiniai pakeitimai nenumatomi.

Atlikus poveikio aplinkai vertinimo procedūras 2016-04-15 Aplinkos apsaugso agentūra priėmė atrankos išvadą, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Vadovaujantis Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 įsakymu Nr. V-586 "Dėl Sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2004, Nr. 134-4878; aktuali redakcija) pramoninių nuotekų valymo veiklai sanitarinės apsaugos zona nėra reglamentuota. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 "Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo" (Žin., 1992, Nr. 22-652; aktuali redakcija) patvirtintomis Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis, atvirtiems mechaninio ir (arba) biologinio ir (arba) cheminio nuotekų valymo įrenginiams bei nuotekų dumblo sausinimo ir (arba) kaupimo aikštelėms, kai įrenginių našumas nuo 5.000 iki 50.000 m3/parą, yra nustatyta 400 metrų normatyvinė sanitarinės apsaugos zona. PVSV ataskaita rengiama su tikslu kompelskiškai įvertinti galimus vykdomos ūkinės veiklos poveikį aplinkos komponentams ir nustatyti reikalingo dydžio sanitarinės apsaugos zoną. PVSV ataskaitoje įvertinta aplinkos oro tarša, triukšmas ir kvapai. Atlikus sveikatai darančių įtaką veiksnių analizę, nustatyta, kad vykdoma ūkinė veikla už siūlomos formuoti sanitarinės apsaugos zonos ribų neigiamos įtakos visuomenės sveikatai nedarys.

Vykdomai ūkinei veiklai siūloma sanitarinės apsaugos zonos ribas nustatyti vadovaujantis kvapų sklaidos žemėlapyje nustatyta 8 OUE/m3 (kvapo ribine verte pagal HN 121:2010) kvapo izolinija. Sanitarinės apsaugos zonos plotas apima 67,9214 ha plotą.

Sprendimo išvada: AB "GRIGEO Klaipėda" nuotekų valymo baro vykdomos ūkinės veiklos (pramoninių nuotekų valymas) žemės sklype (kad. Nr. 5544/0007:51 Lėbartų k.v.), esančiame adresu Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., vykdomos ūkinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus ir yra leistina pasirinktoje vietoje. Sprendimas priimtas, atsižvelgiant į UAB "Ekosistema" specialistų rengtą PVSV ataskaitą.


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai