Ekosistema.lt
NamaiParašykite mums laišką
Naujienos

Priimtas sprendimas dėl AB "Panevėžio energija" vykdomos ūkinės veiklos galimybių

Priimtas sprendimas dėl AB "Panevėžio energija" vykdomos ūkinės veiklos Pramonės g. 7, Rokiškyje, Rokiškio r. sav. galimybių

Panevėžio visuomenės sveikatos centras 2014-10-31 priėmė sprendimą Nr. S-(7.47.R)-3633 dėl AB "Panevėžio energija" vykdomos ūkinės veiklos (Rokiškio rajoninės katilinės (toliau - RK) rekonstrukcija ir eksploatacija) žemės sklype (kurio kad. Nr. 7375/0027:27), esančiame Pramonės g. 7, Rokiškyje, Rokiškio r. sav. Žemės sklypo, kuriame vykdoma ūkinė veikla, plotas yra 3,5819 ha, jis nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, AB "Panevėžio energija" yra sudariusi valstybinės žemės nuomos sutartį dėl šio žemės sklypo nuomos. Nagrinėjamoje teritorijoje AB "Panevėžio energija" gamina ir tiekia šilumos energiją Rokiškio m. gyventojams, pramonės įmonėms, įstaigoms bei visuomeninės paskirties pastatams. Šiuo metu Rokiškio RK eksploatuojami keturi garo katilai DKVR 10/13, vieno jų galia 7,0 MW. Trys kūrenami mediena, durpėmis ir biokuro granulėmis, ketvirtas - mazutu. Sumažėjus šilumos poreikiams, eksploatuojami tik du garo katilai (kiti paliekami rezerve, t.y. sutrikus vieno katilo veikimui, būtų naudojamas kitas tokios pat galios katilas) ir vienas mazutu kūrenamas vandens šildymo katilas PTVM 30, kurio našumas 16,8 MW. Dar vienas katilas, kurio našumas 34,8 MW neeksploatuojamas. Šį katilą rekonstrukcijos metu planuojama demontuoti ir vietoje jo įrengti du 5 MW galingumo biokuru kūrenamus katilus. Bendra projektinė katilinės šiluminė galia sumažės nuo 69.6 MW iki 44,8 MW, faktiškai naudojamų įrengimų nominali šiluminė galia yra 31 MW, ji padidės iki 41 MW. Rekonstrukcijos metu dar numatoma pastatyti vieną 2,5 MW galios kondensacinį ekonomaizerį bei biokuro sandėlį. Kietųjų dalelių sugaudymui bus statomi multiciklonai. Degimo produktai bus išmetami per naujai projektuojamą dūmtraukį.Kuro sąnaudos katilinėje siekia: pjuvenų - 15000 t/m; skiedrų - 50000 t/m; biokuro granulių - 8000 t/m; durpių - 10000 t/m; mazuto - 2000 t/m. Po rekonstrukcijos mazuto sąnaudos sumažės iki 1050 t/m, biokuro (pjuvenų, skiedrų, biokuro granulių) padidės 5000 t/m. Įvertinus minėtos ūkinės veiklos mastą, pasiūlyta sanitarinę apsaugos zoną sutapatinti su veiklai naudojamo žemės sklypo ribomis.

PVSV ataskaitoje išnagrinėti galimai poveikį visuomenės sveikatai darantys veiksniai: aplinkos oro tarša, triukšmas, tarša kvapais.

Sprendimo išvada: AB „Panevėžio energija“ Rokiškio RK vykdomos ūkinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus ir yra leistina pasirinktoje vietoje. Sprendimas priimtas, atsižvelgiant į UAB "Ekosistema" specialistų rengtą Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą.


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai