Ekosistema.lt
NamaiParašykite mums laišką
Naujienos

Priimti sprendimai dėl AB "Panevėžio energija" vykdomos ūkinės veiklos galimybių

Priimti sprendimai dėl AB "Panevėžio energija" vykdomos ūkinės veiklos Taikos g. 7, Dimitriškių k., Zarasų r. sav. ir Mūšos g. 16, Pasvalyje, Pasvalio r. sav. galimybių

Utenos visuomenės sveikatos centras 2015-03-04 priėmė sprendimą Nr. ŪPS-1 dėl AB "Panevėžio energija" vykdomos ūkinės veiklos (Zarasų rajoninės katilinės (toliau - RK) rekonstrukcija ir eksploatacija) žemės sklype (kurio kad. Nr. 4320/0001:192), esančiame Taikos g. 7, Dimitriškių k., Zarasų r. sav. Žemės sklypo, kuriame vykdoma ūkinė veikla, plotas yra 1,3371 ha, jis nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, AB "Panevėžio energija" yra sudariusi valstybinės žemės nuomos sutartį dėl šio žemės sklypo nuomos. Nagrinėjamoje teritorijoje AB "Panevėžio energija" gamina ir tiekia šilumos energiją Zarasų m. gyventojams, pramonės įmonėms, įstaigoms bei visuomeninės paskirties pastatams. Šiuo metu Zarasų RK eksploatuojami du garo katilai (DE-10/14 (7,56 MW) ir DE-6,5/14 (4,91 MW)), kūrenami mazutu ir skalūnų alyva, ir du vandens šildymo katilai po 4,0 MW, kuriems naudojama biomasė (mediena, durpės ir granulės). Vandens katilų išskiriamuose dūmuose yra daug vandens garų, kurių pašalinimui bei dūmų šilumos išnaudojimui įrengtas kondensacinis ekonomaizeris. Degimo produktai iš garo katilų nuvedami į 45,0 m aukščio dūmtraukį, kurio skersmuo 1,2 m. Degimo produktai iš vandens katilų gali būti į aplinką išmetami tiek per minėtąjį garo katilų dūmtraukį, tiek ir po kondensacinio ekonomaizerio sistemos esantį 45,0 m aukščio 0,8 m skersmens dūmtraukį.
Planuojamos rekonstrukcijos metu numatoma demontuoti garo katilą DE-6,5/14 (4,91 MW) ir vietoje jo įrengti du biokuro vandens šildymo katilus, kurių galingumas bus 1,5 MW ir 2,5 MW. Katilai sukomplektuoti su kondensaciniu ekonomaizeriu, kuris padidins kuro energetinės vertės išnaudojimą. Kietųjų dalelių emisijos sumažinimui kiekvienam katilui suprojektuota po multicikloną. Naujų katilų eksploatacijos metu susidarę degimo produktai bus išmetami per naujai suprojektuotą 18,0 m aukščio dūmtraukį. Po rekonstrukcijos Zarasų RK mazutas bus keičiamas skalūnų alyva, o pagrindinis kuras bus biomasė. Skalūnų alyva bus naudojama tik kaip rezervinis kuras. Bendra projektinė katilinės šiluminė galia sumažės nuo 20,47 MW iki 20,06 MW. Kuro sąnaudos katilinėje siekia: biokuro (smulkintos medienos) – 19000 t/m., biokuro (šiaudų) granulių – 200 t/m., skalūnų alyvos – 1000 t/m. Anksčiau buvo naudojamas mazutas, kuris pakeistas mažiau sieringa skalūnų alyva. Po rekonstrukcijos mazuto naudoti nebenumatoma. Durpės kurui šiuo metu taip pat nenaudojamos dėl nekonkurencingos kainos. Po rekonstrukcijos metinės kuro sąnaudos: medienos (skiedrų ir skiedrų, pjuvenų mišinio) – 17958 t/m., šiaudų granulių – 98,1 t/m., skalūnų alyvos – iki 50 t/m. Įvertinus minėtos ūkinės veiklos mastą, pasiūlyta sanitarinę apsaugos zoną sutapatinti su veiklai naudojamo žemės sklypo ribomis.

PVSV ataskaitoje išnagrinėti galimai poveikį visuomenės sveikatai darantys veiksniai: aplinkos oro tarša, triukšmas, tarša kvapais.

Sprendimo išvada: AB „Panevėžio energija“ Zarasų RK vykdomos ūkinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus ir yra leistina pasirinktoje vietoje. Sprendimas priimtas, atsižvelgiant į UAB "Ekosistema" specialistų rengtą Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą.

Panevėžio visuomenės sveikatos centras 2015-03-05 priėmė sprendimą Nr. S-(7.47.P)-785 dėl AB "Panevėžio energija" vykdomos ūkinės veiklos (Pasvalio rajoninės katilinės (toliau - RK) rekonstrukcija ir eksploatacija) žemės sklype (kurio kad. Nr. 6750/0010:9), esančiame Mūšos g. 16, Pasvalyje, Pasvalio r. sav. Žemės sklypo, kuriame vykdoma ūkinė veikla, plotas yra 1,2439 ha, jis nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, AB "Panevėžio energija" yra sudariusi valstybinės žemės nuomos sutartį dėl šio žemės sklypo nuomos. Nagrinėjamoje teritorijoje AB "Panevėžio energija" gamina ir tiekia šilumos energiją Pasvalio m. gyventojams, pramonės įmonėms, įstaigoms bei visuomeninės paskirties pastatams. Šiuo metu Pasvalio RK eksploatuojami keturi vandens šildymo katilai (du katilai KVGM 10 (po 11,63 MW), vienas VK-22 (3,14 MW) ir vienas VK-21 (2,0 MW)). Katiluose naudojamas kuras – gamtinės dujos, rezervinis kuras – skalūnų alyva. Vienas vandens šildymo katilas KVGM 10 bus demontuojamas. Katilų agregatai susideda iš vandens šildymo katilų, pakurų, užkūrimo fakelų bei kitų įrengimų reikalingų saugiai ir patogiai eksploatacijai. Katilų KVGM 10 ir VK-21 eksploatacijos metu susidarę degimo produktai į aplinką išmetami per 60,0 m aukščio ir 2,0 m skersmens dūmtraukį, iš katilo VK-22 degimo produktai išmetami per 14,0 m ir 0,5 m skersmens dūmtraukį.
Planuojamos rekonstrukcijos metu vietoje demontuojamo katilo KVGM 10 numatoma įrengti 3,0 MW našumo šiaudais kūrenamą katilą. Katilo agregatas susideda iš vandens šildymo katilo, pakuros, kuro ir pelenų transporterių bei kitų įrengimų reikalingų saugiai ir patogiai eksploatacijai. Katilui projektuojamas degimo produktų valymo nuo kietųjų dalelių įrenginys (multiciklonas), po kurio išeinančių dūmų užterštumas kietosiomis dalelėmis sieks iki 250 mg/m3. Multiciklonas bus statomas katilinės patalpoje, iš dujų srauto atskirtos kietosios dalelės mechanizuotai bus šalinamos į pelenų konteinerį. Dūmų išmetimui iš naujo biokuro katilo į orą projektuojamas naujas dūmtraukis.

Po rekonstrukcijos naujo katilo aprūpinimui biokuru projektuojamas naujas biokuro sandėlis, kuriame bus įrengti šiaudų sandėliavimo, padavimo ant transporterio ir ant svarstyklių mechanizmais. Kuras į sandėlį bei iš jo į padavimo į katilą patalpą bus transportuojamas šakiniu teleskopiniu autokrautuvu. Toliau kuras į katilus bus paduodamas automatiniu krautuvu ir transporteriais. Šiaudai į katilą bus kraunami be išankstinio smulkinimo. Bendra projektinė katilinės šiluminė galia sumažės nuo 28,4 MW iki 19,77 MW. Kuro sąnaudos katilinėje siekia: gamtinių dujų – 4874,0 tūkst. m3/m., skalūnų alyvos – 500,0 t/m. Po rekonstrukcijos numatomos metinės kuro sąnaudos: gamtinių dujų – 3100,0 tūkst. m3/m., skalūnų alyvos – 500,0 t/m., šiaudų – iki 4500 t/m. Įvertinus minėtos ūkinės veiklos mastą, pasiūlyta sanitarinę apsaugos zoną sutapatinti su veiklai naudojamo žemės sklypo ribomis.

PVSV ataskaitoje išnagrinėti galimai poveikį visuomenės sveikatai darantys veiksniai: aplinkos oro tarša, triukšmas, tarša kvapais.

Sprendimo išvada: AB „Panevėžio energija“ Pasvalio RK vykdomos ūkinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus ir yra leistina pasirinktoje vietoje. Sprendimas priimtas, atsižvelgiant į UAB "Ekosistema" specialistų rengtą Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą.


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai