Ekosistema.lt
NamaiParašykite mums laišką
Paslaugos

 1. Rengia poveikio aplinkai vertinimo (toliau - PAV) atrankos dokumentus, PAV programas, PAV ataskaitas įvairioms užsakovų vykdomoms ūkinėms veikloms ir vykdo PAV procedūras.
 2. Rengia poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau - PVSV) ataskaitas ir vykdo PVSV procedūras.
 3. Rengia strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau - SPAV) atrankos dokumentus, SPAV apimties nustatymo dokumentus, SPAV ataskaitas ir vykdo SPAV procedūras.
 4. Atlieka oro taršos šaltinių poveikio aplinkos orui įvertinimą ir rengia aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitas.
 5. Rengia paraiškas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau - TIPK) bei taršos (toliau - TL) leidimams gauti, atnaujinti ar koreguoti ir vykdome visas procedūras, susijusias su TIPK bei TL leidimo gavimu, atnaujinimu ar koregavimu.
 6. Rengia pavojingų objektų saugos ataskaitas ir pavojaus identifikavimo, rizikos analizės bei vertinimo saugos požiūriu studijas.
 7. Nustato ir įteisina pramoninių, komunalinių ir kt. paskirties objektų sanitarinės apsaugos zonos (toliau - SAZ) ribas bei tvarkymo režimą.
  • Nustatome ir Nekilnojamojo turto kadastre ir registre įteisiname pramoninių, komunalinių ir kt. paskirties objektų SAZ ribas bei jų tvarkymo režimą. Galime nustatyti ir įteisinti SAZ ribas ir režimą įvairiems gamybiniams objektams, sąvartynams, vėjo jėgainėms, kapinėms ir kt. objektams. Mūsų įmonės specialistai atliks išsamų objekto poveikio aplinkos veiksniams įvertinimą ir parinks optimalų SAZ dydį bei nustatys apsaugos zonos tvarkymo režimą (reglamentą).

 8. Rengia Lietuvos Respublikos savivaldybių administracijoms privalomas aplinkos oro kokybės valdymo programas ir jų įgyvendinimo priemonių planus bei vykdo su tuo susijusias procedūras.
 9. Rengia statinio projekto bendrosios dalies aplinkos apsaugos skyrių.
 10. Rengia paraiškas ir investicinius projektus subsidijoms ir lengvatinėms paskoloms iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (toliau - LAAIF) gauti.
  • Rengiant paraišką ar investicinį projektą, galime atlikti išsamų techninių sprendimų aplinkosauginį įvertinimą ir investicijos ekonominį pagrindimą. Mūsų įmonės specialistai parengs visus reikalingus dokumentus ir administruos investicinio projekto vykdymą iki galutinio atsiskaitymo su LAAIF. Daugiau informacijos apie LAAIF veiklą ir investicinių projektų rengimą rasite: http://www.laaif.lt/.

 11. Rengia įvairios tematikos galimybių studijas.
  • Rengiame įvarios tematikos galimybių studijas, nustatant gamybos sritį, apimtį, ekonominius ir ekologinius parametrus, atitiktį Lietuvos Respublikos teisės aktams bei integravimosi į Europos Sąjungos standartus galimybę.

 12. Pildo mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaracijos FR0521 formą, iš stacionarių taršos šaltinių deklaracijos FR0522 formą, apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijos FR0523 formą ir apmokestinamosios pakuotės atliekomis deklar
 13. Modeliuoja aplinkos oro taršos sklaidą kompiuterine programine įranga ADMS 4.
  • ADMS 4 - tai naujos kartos daugiašaltinis dispersijos modelis, kurį naudoti rekomenduoja LR Aplinkos ministerija (ši programa įtraukta į modelių, kurie gali būti panaudojami PAV atlikti, sąrašą). Modelis vertina sausą ir šlapią teršalų nusodinimą, radioaktyvių teršalų sklidimą, teršalų kamuolio matomumą, kvapus, pastatų įtaką, sudėtingą reljefą ir pakrantės įtaką. Gali skaičiuoti daugiai nei 100 taškinių, ploto, tūrio ir linijinių šaltinių išskiriamų teršalų sklaidą. Modelis vertina užduoto laikotarpio metu išsiskyrusių teršalų koncentracijas. Koncentracijas ADMS 4 skaičiuoja iki 3000 m aukščio. Modelis skaičiuoja teršalų sklaidą aplinkos ore įvertindamas vietovės reljefą, geografinę padėtį, meteorologines sąlygas, medžiagų savybes, taršos šaltinių parametrus. Aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimuose naudojami Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie LR Aplinkos ministerijos pateikti trijų paskutinių metų kasvalandiniai meteorologiniai duomenys. Vertinant miesto oro kokybę, dauguma mažų taršos šaltinių apjungiama į vieną didesnį, tuo tarpu didelių taškinių taršos šaltinių įtaką skaičiuojama individualiai. Modelis naudoja miesto ir kaimo vietovės dispersijos koeficientą, gali skaičiuoti procentiles (vadovaujantis 2001-12-11 LR Aplinkos ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr.591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“).

    

   Du UAB "Ekosistema" specialistai dalyvavo darbo su programine įranga ADMS kursuose Latvijoje. Gauti setifikatai, patvirtinantys dalyvavimą kursuose, pridedami žemiau:

   Koncentracijų išsisklaidymo žemėlapius programa ADMS 4 pateikia LKS-94 arba polinėse koordinačių sistemose, koncentracijos gali būti išreiškiamos užsiduotais matavimo vienetais (mg/m3, g/m3, ppm ir pan.). Aplinkos oro taršos sklaidos, sumodeliuotos modeliu ADMS 4, rezultatų pavyzdys pateikiamas žemiau:

 14. Modeliuoja aplinkos akustinio triukšmo sklaidą kompiuterine programine įranga MapNoise ir parenka (projektuoja) triukšmo prevencijos priemones.
  • MapNoise programinė įranga yra sukurta bendradarbiaujant RAPIDIS ir TetraSoft kompanijoms. MapNoise yra Arc GIS taikomosios programos skičiavimo modulis (angl. extension). MapNoise skaičiavimo modelis yra pagrįstas Šiaurės šalių kelių transporto sąlygojamo triukšmo prognozavimo modeliu (angl. Nordic Model for Road Traffic Noise, NPM). MapNoise programionė įranga naudinga vertinant kelių transporto triukšmo poveikį aplinkai, analizuojant planuojamų variantų triukšmo poveikį bei planuojant triukšmo mažinimo užtvaras.

   ES Šiaurės šalyse naudojamas kompiuterinis triukšmo vertinimo modelis pritaikytas Lietuvos sąlygoms, koreguojant išeitinius transporto srauto triukšmo emisijos dydžius ir atitinka šiuos Šiaurės šalių standartų reikalavimus:
   NORDTEST REMISS Nr.1514-00/2 Kelių transportas. Triukšmo emisijos matavimas. Inžinerinis metodas.
   NORDTEST REMISS Nr.1452-99 Automobiliai. Triukšmo emisijos nustatymas. Taikyti Šiaurės šalių standartai sudaryti ISO ir IEC pagrindu.

   Pagrindinis triukšmo lygis yra skaičiuojamas panaudojant AADT (VMPEI - vidutinis metinis paros eismo intensyvumas) koeficientą. Tai yra panaudojant sunkiųjų transporto priemonių esamo greičio ir kelio gradiento proporciją.

   Du UAB "Ekosistema" specialistai dalyvavo darbo su programine įranga MapNoise kursuose. Gauti sertifikatai, patvirtinantys dalyvavimą kursuose, pridedami žemiau:

   Triukšmo sklaidos žemėlapius programa MapNoise pateikia LKS-94 arba polinėse koordinačių sistemose, triukšmo lygiai išreiškiami decibelais, skirtingos triukšmo zonos vaizduojamos atitinkamomis spalvomis ir jų deriniais. Triukšmo sklaidos, sumodeliuotos modeliu MapNoise, rezultatų pavyzdys pateikiamas žemiau:

 15. Atlieka vėjo jėgainių sukeliamo akustinio triukšmo bei šešėliavimo sklaidos skaitmeninį modeliavimą programine įranga WindPRO.
  • Vėjo jėgainių sukeliamo akustinio triukšmo bei šešėliavimo sklaidos skaitmeninis modeliavimas atliekamas naudojantis programine įranga WindPRO. Skaičiavimai pagrįsti Tarptautinio standarto ISO 9613-2 rekomendacijomis. WindPRO skaitmeninis modelis apskaičiuoja planuojamų vėjo jėgainių triukšmo lygio pasiskirstymą bei, nurodžius triukšmo poveikiui jautrias zonas, nustato triukšmo lygį duotų koordinačių taškuose. Modelis taip pat gali sumodeliuoti šešėliavimo sklaidą aplinkoje įvertindamas hidrometeorologinius duomenis (saulės apšvitos laiką per metus) (sumodeliuotas triukšmo ir šešėliavimo sklaidas žiūr. žemiau):

 16. Atlieka mokslinius tiriamuosius darbus.
  • Atliekame mokslinius tiriamuosius darbus šiose srityse.

   1. Nuotekų valymas naudojant bioaktyvatorius;
   2. Vandenų (nuotekų) taršos parametrų matavimų unifikavimas;
   3. Lijalinių vandenų valymas naudojant gamtinius sorbentus;
   4. Biodegradacijos procesų tyrimas dirvožemyje;
   5. Biodegraduojančių atliekų perdirbimo technologijų diegimas pramonėje.

Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai